หัวเชื้อจุลินทรีย์ ไมโคร เบลส ELSC “Partnering with Nature for a Cleaner Tomorrow”

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเป็นพื้นฐาน ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดซึ่งในปัจจุบันจึงมีปริมาณลดลง และก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับโลก มีการผลักดันแนวคิด “เศรษฐกิจสีเขียว” (Green Economy) มาปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิตและการบริโภคของโลกสู่สังคมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน อ้างอิงถึงผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 และครั้งที่ 71 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) มีผู้เข้าร่วมกว่า193 ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติได้ลงนามร่วมกันโดยมีเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้โลกเราน่าอยู่มากขึ้นและเป็นแรงผลักดันสากลเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกของเรา

ประเทศไทยกับภาวะในปัจจุบัน ปัญหากลิ่นเหม็น มลพิษกลิ่นจากน้ำเสีย นับวันจะทวีเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้เป็นเพราะเราใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยและรวมถึงการทิ้งขยะลงแหล่งน้ำลำคลองซึ่งปริมาณขยะในแต่ละวันจะมีมากและขยะเหล่านี้ยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศส่งกลิ่นเน่าเหม็นและสร้างมลพิษทางกลิ่นให้กับสิ่งแวดล้อมโดยรวมโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ นนทบุรีและสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบโดยตรงในการให้บริการน้ำที่สะอาดแก่ประชาชนที่การประปาแต่ละภาคส่วนจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยพื้นที่เหล่านี้มีจำนวนประชากรหนาแน่นน้ำเสียมีที่มาจากหลายสาเหตุทั้งน้ำเสียจากสารอินทรีย์วัตถุและน้ำเสียที่เกิดจากการใช้สารเคมีในที่ต่าง ๆ การกำจัดน้ำเสียในแต่ละสาเหตุก็แตกต่างกันออกไป

น้ำเสีย คือ น้ำที่ปนเปื้อนจากสิ่งปฏิกูลทั้งหลายและสะสมมากขึ้นจนก่อให้เกิดการเน่าเหม็นจากปฏิกิริยาของแบคทีเรียบางชนิดในน้ำเสียมีค่าปริมาณออกซิเจนจะมีน้อยกว่าค่ามาตรฐานทั่ว ๆไปรวมถึงค่า pH , BOD , COD ก็ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียก่อนอื่นต้องรู้ข้อมูลของน้ำเสียก่อนว่ามีสาเหตุมาจากอะไรเป็นน้ำเสียมาจากส่วนไหนปริมาณมากเท่าใดวิกฤตมากน้อยเพียงใดมีที่กักเก็บน้ำเสียนั้นหรือไม่เพื่อเราจะได้นำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ในการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้น เราจะได้รู้ว่าจะต้องใช้ปริมาณเท่าใด ใช้ตรงจุดไหน หลังจากนั้นก็ใช้จุลินทรีย์บำบัดตามขั้นตอนการใช้ต่อไปในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการบำบัดให้เป็นน้ำดีก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมน้ำเสียจึงเป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งของประเทศที่ยังไม่มีหน่วยงานใดแก้ไขให้เป็นระบบแบบจริงจัง

ในการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นไม่ว่าจะใช้ดับกลิ่น หรือใช้บำบัดน้ำเสีย ใช้เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ผู้ใช้ควรใช้ต่อเนื่องติดต่อกันซึ่งส่วนมากจะเข้าใจกันว่าใช้จุลินทรีย์ครั้งแรกก็พอแล้ว ดับกลิ่นครั้งแรกกลิ่นก็หายไม่ต้องใช้ต่อไปอีกเพราะกลิ่นหาย ในความเป็นจริงเป็นการเข้าใจผิดของผู้ใช้จุลินทรีย์ที่ถูกต้องก็คือ ต้องใช้ต่อเนื่องเรื่อย ๆ ยกตัวอย่าง เช่น ใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมหรือบ่อเกรอะในความเป็นจริงสิ่งปฏิกูลในส้วมหรือบ่อเกรอะขึ้นทุก ๆ วันจึงมีสิ่งปฏิกูลและสิ่งสกปรกเกิดเพิ่มขึ้นในทุก ๆ วัน เช่นกันการใช้เพียงครั้งแรกแล้วไม่ใช้อีกเลยทั้ง ๆ ที่มีสิ่งปฏิกูลเกิดขึ้นทุกวันเป็นความเข้าใจผิดอย่างมากเพราะจุลินทรีย์จะเข้าไปย่อยสลายสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นและก็จะสลายตายไปในที่สุดตามระยะเวลาของมันเอง จำเป็นอย่างยิ่งต้องหมั่นเติมจุลินทรีย์เพิ่มอย่างต่อเนื่อง อาจจะเติมอาทิตย์ละครั้ง ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณของสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นเป็นหลักการเติมจุลินทรีย์ในส้วมหรือบ่อเกรอะควรใช้แบบสดไม่ผสมน้ำซึ่งจะดับกลิ่นได้อย่างดีจุลินทรีย์ที่ดับกลิ่นไม่ค่อยมีประสิทธิภาพส่วนมากจะเป็นประเภทเก่าเก็บหรือที่มีความเข้มข้นต่ำการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นจึงควรใช้ตามคำแนะนำไม่จำเป็นต้องใช้อย่างประหยัดหรือใช้น้อยจนเกินไปซึ่งจะไม่ได้ผลตามที่ต้องการ สามารถใช้เข้มข้นและมากได้ตามความต้องการไม่มีอันตรายใด ๆ และใช้ตามระยะเวลาที่กำหนด

ดังนั้น จึงต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายไม่ควรทิ้งระยะเวลาห่างจนเกินไป ถ้ารู้ว่าเริ่มมีกลิ่นแล้วให้ใช้ได้เลยหรืออาจจะใช้ทุกวันก็ได้ ซึ่งจะเป็นการดีมาก ๆ เพราะสิ่งสกปรกถูกบำบัดทุกวัน กลิ่นก็จะไม่มี ทำให้สภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมดีขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้นตามลำดับมีหลายท่านที่ต้องการนำไปทดลองใช้ก่อนซึ่งถ้าใช้ถูกวิธีก็จะได้ผลดีแต่ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรจุลินทรีย์ดับกลิ่นได้ผ่านการทดลองทางด้านวิชาการต่าง ๆผ่านสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมาทั่วโลกแล้วจุดเด่นของจุลินทรีย์ดับกลิ่นก็คือไม่มีสารเคมีเจือปน จึงมีความปลอดภัยสูง สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง

ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอนำเสนอทางเลือกเพื่อให้ท่านได้ใช้จุลินทรีย์ที่มีปะสิทธิภาพ เป็นธรรมชาติไม่มีสารพิษ สามารถใช้งานและผลเห็นได้จริง ไม่เพิ่มกลิ่นเหม็นและไม่สะสมจนเกิดการเน่าเสีย จึงขอให้ท่านพิจารณาจุลินทรีย์ ไมโคร-เบลส ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าจุลินทรีย์ตามท้องตลาดทั่วไป

Micro-Blaze หัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดเข้มข้น ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์โดยการเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย เฉพาะตัวที่เรียกว่า บาซิลลัส ซับทิลิส เป็นสินค้าที่ผลิตจาก Verde Environmental Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่แข็งแรงที่สุด มีประสิทธิภาพแข็งแกร่งสูงสุด แบ่งตัวเพิ่มทุก ๆ 20 นาที จึงสามารถย่อยสลายปฏิกูลได้อย่างรวดเร็วและไม่มีสารพิษหรือฟอร์มาลดีไฮด์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไป

หลักการทำงานของจุลินทรีย์

จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพสูงในเรื่องการย่อยสลายสารอินทรีย์ และช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นจากการย่อยของสารอินทรีย์ เช่น ซากเน่า ของเสีย สิ่งปฏิกูล เศษอาหารหรือคราบสกปรก ที่เราชำระล้าง หากสะสมหรือทิ้งไว้นานจะส่งกลิ่นเหม็นเพราะเกิดการย่อยสลาย เราจะได้กลิ่นเหม็นของซากสัตว์ที่ตายมาหลายวัน นั่นเพราะว่า มันกำลังย่อยสลาย นั่นเอง 

หัวเชื้อจุลินทรีย์ไมโคร-เบลส มีคุณสมบัติพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ สามารถบำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นเหม็นจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ เช่น น้ำในบ่อเน่าเสีย และมี E.Coli. เป็นตัวชี้การปนเปื้อนของอุจจาระในน้ำ ทำให้เกิดอาการท้องเสียที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคทางเดินอาหาร จุลินทรีย์ไมโคร-เบลส จะเข้าไปทำหน้าที่บำบัดและย่อยของเสียที่เป็นอันตราย ทำให้น้ำสะอาดและได้ค่ามาตรฐานที่จะปล่อยออกสู่ธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนโดยไม่ใช้สารเคมี

Micro-Blaze Emergency Liquid Spill Control หัวเชื้อจุลินทรีย์ ไมโคร-เบลส สำหรับระบบสครับเบอร์ (Scrubber) ดับกลิ่นเหม็น บำบัดกลิ่น บำบัดบำบัดก๊าซเสีย มลพิษ ไอกรด ไอสารเคมี ที่เกิดจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมหลายประเภท ทั้งอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์จากยาง อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ

Micro-Blaze Emergency Liquid Spill Control หัวเชื้อจุลินทรีย์ ไมโคร-เบลส ช่วยเสริมประสิทธิภาพระบบสครับเบอร์ (Scrubber) ลดปัญหาตะกอน ลดการอุดตันของหัวฉีด บำบัดกลิ่น ก๊าซ มลพิษ สารเคมี กำจัดคราบน้ำมันหก รั่วไหล กำจัดน้ำมันปนเปื้อน ที่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

วิธีใช้งานเบื้องต้นสำหรับหัวเชื้อจุลินทรีย์ ไมโคร เบลส ELSC

1.  เตรียมถังน้ำแบบแกลลอนใหญ่ประมาณ 200-300 ลิตรแล้วใส่น้ำเปล่าลงในถังน้ำไปก่อนประมาณ 1 ส่วน 4 จากนั้นให้เทจุลินทรีย์ที่อัตราส่วน 30-60 มล.

2. ฉีดน้ำเปล่าเพิ่มลงในถัง(ใช้สายยางหรือเปิดก๊อกน้ำ) ให้เกิดฟองอากาศ

เติมน้ำให้ได้ 200 ลิตร (น้ำเกิดฟองอากาศ มีกลิ่นหอม สดชื่น )

3. พักไว้ประมาณ 20 นาที เพื่อให้จุลินทรีย์ขยายตัวเพิ่ม

4. เทน้ำจุลินทรีย์ที่เตรียมไว้ใส่ถังแล้วนำไปฉีดพ่นบริเวณที่ต้องการ หลังจากที่ทำไปครั้งแรกแล้ว 2-3 วันต่อมาทำซ้ำอีกจนกว่าจะดีขึ้น

น้ำจุลินทรีย์ 200 ลิตร สามารถฉีดพ่นได้ 200 ตารางเมตร เพื่อดับกลิ่นเหม็น

*กรณี ที่ต้องการนำไปใช้เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของหนอน แมลงวัน พยาธิ ให้ใช้จุลินทรีย์ 20-30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร และฉีดพ่นบริเวณพื้นที่ได้ 20 ตารางเมตร*

ควรผสมจุลินทรีย์ให้พอดีกับการใช้งานแต่ละครั้ง แต่ถ้าหากใช้แล้วเหลือก็สามารถเก็บไว้ได้ แต่ไม่ควรเกิน 30 วัน เนื่องจากจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิต ต้องกระตุ้นด้วยน้ำเพื่อการขยายตัว

ทั้งนี้การใช้งานทุกประเภท ต้องดูสภาพหน้างานเป็นหลัก ขอให้ประเมินสภาพแวดล้อมก่อนใช้งานทุกครั้ง หากไม่แน่ใจและกลัวไม่ได้ผล

เหมาะสำหรับ

 • แก้ปัญหาภาวะฉุกเฉิน
 • ย่อยสลายสารตกค้างในดิน
 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • วงการทหาร กองทัพ
 • ทางรถไฟ
 • น้ำมันรั่วไหล
 • โรงกลั่นน้ำมันและโรงงานเคมี
 • หน่วยดับเพลิง
 • หน่วยงานผลิตพลังงานและสาธารณูปโภค
 • การบิน การเดินอากาศ

รายชื่อสารที่ย่อยสลายได้

 • Acetone
 • Acrylonitrite
 • AFFF Waste
 • Anti-Freeze
 • Aviation Fuels
 • Benzene & Benzene Compounds
 • Crude Oil
 • Diesel Fuel
 • Dimethylformanide
 • Fats
 • Gasoline
 • Grease
 • Glycols
 • Hydrocarbon Waste
 • Kerosene
 • Methanol
 • Methyle Tertiary Butyl Ether (MTBE)
 • Motor Oil
 • Odor
 • Organic Chemical Waste
 • Organic Waste
 • Paint Sludge
 • Pipeline Condensation
 • Polyurethane Resin Waste

ผลงานจากผู้ใช้จริง

สินใจสินค้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ID LINE : 064-292-2934

หรือต้องการสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บ : https://www.microblaze-thailand.com/product-category/microblaze-elsc

หรือหากท่านไม่สะดวกสั่งหน้าเว็บสามารถเลือกซื้อได้กับร้านค้าทางการใน Lazada และ Shopee ได้ตามลิ้งค์สินค้าทางด้านล่างได้เลย

Shopee Mell : https://shopee.co.th/microenvi?categoryId=2083&itemId=4271830063

Lazadad lazMall : https://www.lazada.co.th/shop/micro-blaze

Leave A Reply