หัวเชื้อจุลินทรีย์ ไมโครเบลส FOG ช่วยเสริมประสิทธิให้ระบบนิเวศในน้ำดีขึ้น

“Partnering with Nature for a Cleaner Tomorrow” การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเป็นพื้นฐาน ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดซึ่งในปัจจุบันจึงมีปริมาณลดลง และก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับโลก มีการผลักดันแนวคิด “เศรษฐกิจสีเขียว” (Green Economy) มาปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิตและการบริโภคของโลกสู่สังคมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน อ้างอิงถึงผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 และครั้งที่ 71 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) มีผู้เข้าร่วมกว่า193 ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติได้ลงนามร่วมกันโดยมีเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้โลกเราน่าอยู่มากขึ้นและเป็นแรงผลักดันสากลเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกของเรา

ประเทศไทยกับภาวะในปัจจุบัน ปัญหากลิ่นเหม็น มลพิษกลิ่นจากน้ำเสีย นับวันจะทวีเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้เป็นเพราะเราใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยและรวมถึงการทิ้งขยะลงแหล่งน้ำลำคลองซึ่งปริมาณขยะในแต่ละวันจะมีมากและขยะเหล่านี้ยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศส่งกลิ่นเน่าเหม็นและสร้างมลพิษทางกลิ่นให้กับสิ่งแวดล้อมโดยรวมโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ นนทบุรีและสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบโดยตรงในการให้บริการน้ำที่สะอาดแก่ประชาชนที่การประปาแต่ละภาคส่วนจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยพื้นที่เหล่านี้มีจำนวนประชากรหนาแน่นน้ำเสียมีที่มาจากหลายสาเหตุทั้งน้ำเสียจากสารอินทรีย์วัตถุและน้ำเสียที่เกิดจากการใช้สารเคมีในที่ต่าง ๆ การกำจัดน้ำเสียในแต่ละสาเหตุก็แตกต่างกันออกไป

น้ำเสีย คือ น้ำที่ปนเปื้อนจากสิ่งปฏิกูลทั้งหลายและสะสมมากขึ้นจนก่อให้เกิดการเน่าเหม็นจากปฏิกิริยาของแบคทีเรียบางชนิดในน้ำเสียมีค่าปริมาณออกซิเจนจะมีน้อยกว่าค่ามาตรฐานทั่ว ๆไปรวมถึงค่า pH , BOD , COD ก็ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียก่อนอื่นต้องรู้ข้อมูลของน้ำเสียก่อนว่ามีสาเหตุมาจากอะไรเป็นน้ำเสียมาจากส่วนไหนปริมาณมากเท่าใดวิกฤตมากน้อยเพียงใดมีที่กักเก็บน้ำเสียนั้นหรือไม่เพื่อเราจะได้นำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ในการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้น เราจะได้รู้ว่าจะต้องใช้ปริมาณเท่าใด ใช้ตรงจุดไหน หลังจากนั้นก็ใช้จุลินทรีย์บำบัดตามขั้นตอนการใช้ต่อไปในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการบำบัดให้เป็นน้ำดีก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมน้ำเสียจึงเป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งของประเทศที่ยังไม่มีหน่วยงานใดแก้ไขให้เป็นระบบแบบจริงจัง

ดังนั้น จึงต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายไม่ควรทิ้งระยะเวลาห่างจนเกินไป ถ้ารู้ว่าเริ่มมีกลิ่นแล้วให้ใช้ได้เลยหรืออาจจะใช้ทุกวันก็ได้ ซึ่งจะเป็นการดีมาก ๆ เพราะสิ่งสกปรกถูกบำบัดทุกวัน กลิ่นก็จะไม่มี ทำให้สภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมดีขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้นตามลำดับมีหลายท่านที่ต้องการนำไปทดลองใช้ก่อนซึ่งถ้าใช้ถูกวิธีก็จะได้ผลดีแต่ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรจุลินทรีย์ดับกลิ่นได้ผ่านการทดลองทางด้านวิชาการต่าง ๆผ่านสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมาทั่วโลกแล้วจุดเด่นของจุลินทรีย์ดับกลิ่นก็คือไม่มีสารเคมีเจือปน จึงมีความปลอดภัยสูง สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง

หัวเชื้อจุลินทรีย์ ไมโครเบลส FOG ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์โดยการเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย เฉพาะตัวที่เรียกว่า บาซิลลัส ซับทิลิส เป็นสินค้าที่ผลิตจาก Verde Environmental Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่แข็งแรงที่สุด มีประสิทธิภาพแข็งแกร่งสูงสุด แบ่งตัวเพิ่มทุก ๆ 20 นาที จึงสามารถย่อยสลายปฏิกูลได้อย่างรวดเร็วและไม่มีสารพิษหรือฟอร์มาลดีไฮด์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไป

หลักการทำงานของจุลินทรีย์

จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพสูงในเรื่องการย่อยสลายสารอินทรีย์ และช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นจากการย่อยของสารอินทรีย์ เช่น ซากเน่า ของเสีย สิ่งปฏิกูล เศษอาหารหรือคราบสกปรก ที่เราชำระล้าง หากสะสมหรือทิ้งไว้นานจะส่งกลิ่นเหม็นเพราะเกิดการย่อยสลาย เราจะได้กลิ่นเหม็นของซากสัตว์ที่ตายมาหลายวัน นั่นเพราะว่า มันกำลังย่อยสลาย นั่นเอง 

หัวเชื้อจุลินทรีย์ไมโคร-เบลส มีคุณสมบัติพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ สามารถบำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นเหม็นจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ เช่น น้ำในบ่อเน่าเสีย และมี E.Coli. เป็นตัวชี้การปนเปื้อนของอุจจาระในน้ำ ทำให้เกิดอาการท้องเสียที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคทางเดินอาหาร จุลินทรีย์ไมโคร-เบลส จะเข้าไปทำหน้าที่บำบัดและย่อยของเสียที่เป็นอันตราย ทำให้น้ำสะอาดและได้ค่ามาตรฐานที่จะปล่อยออกสู่ธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนโดยไม่ใช้สารเคมี

หัวเชื้อจุลินทรีย์ ไมโครเบลส FOG เข้มข้น

กำจัดคราบไขมันและกลิ่นกวนใจถาวร ด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่ดีที่สุดจาก ไมโคร-เบลส

          ไม่ว่าระบบบัดบัดน้ำเสีย บำบัดของเสียจะถูกออกแบบมาเพื่อรองรับปัญหาเรื่องการดักไขมันและกลิ่นอย่างดีเพียงใด แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันและส่งกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ และคราบไขมันจากสารอินทรีย์ที่เกิดขึ้น ก็ยังคงตามเป็นปัญหาที่หลอกหลอนเจ้าของกิจการได้ไม่เคยขาด การหันมาพึ่งเทคโนโลยีชีวภาพโดยอาศัยหัวเชื้อจุลินรีย์ จึงกลายมาเป็นตัวช่วยที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน เพราะช่วยสลายโมเลกุลไขมันและน้ำมัน รวมถึงจัดการกลิ่นเหม็นอันเป็นปัญหากวนใจได้อย่างได้ผล และมีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงมาก จนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

5 ข้อแตกต่างของจุลินทรีย์ดับกลิ่นไมโคร-เบลส กับจุลินทรีย์ทั่วไปในท้องตลาดที่ท้าให้พิสูจน์

1.คัดเลือกเฉพาะหัวเชื้อจุลินทรีย์บาซิลลัส ซับทิลิสเท่านั้น ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

2.ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการคัดแยก ได้จำนวนจุลินทรีย์เข้มข้นมากถึง 193,000 ล้านเซลล์ต่อลิตร ทำให้นอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้หัวเชื้อ ยังช่วยเพิ่มเวลาในการทำงานได้สูงมาก โดยไม่ต้องรอนานหลายวันเหมือนจุลินทรีย์ชนิดอื่น ๆ

3.ไม่จำเป็นต้องช่วยเติมอากาศเพื่อเสริมค่า BOD ของน้ำให้สูงขึ้น เนื่องจากจุลินทรีย์ดับกลิ่นไมโคร-เบลส สามารถทำงานได้ทั้งในสภาวะมีอากาศและไม่มีอากาศ

4.มีมาตรฐานสากลการันตีมากมาย เป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ได้รับมาตรฐานสากลในระดับสูงจากสำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (The United States Environmental Protection Agency ; U.S.EPA) และคุณภาพน้ำเสียหลังถูกบำบัด ถูกทดสอบคุณภาพน้ำแล้วว่ามีมาตรฐานดี จากองค์กรส่งเสริมอนามัยแห่งชาติระหว่างประเทศ (National Sanitation Foundation ; NSF)

5.ประหยัดกว่าเมื่อใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากปัญหาสารอินทรีย์อุดตันได้ในระยะยาว

          หัวเชื้อจุลินทรีย์ Micro-Blaze F.O.G พร้อมช่วยคุณรับมือกับทุกปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคราบไขมัน ปัญหากลิ่นเหม็น หรือปัญหาใด ๆ ที่เนื่องมาจากการหมักหมมจนอุดตันของสารอินทรีย์ โดยปัจจุบันถูกนำเข้าจากอเมริกาโดยบริษัท ไมโคร เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด เพียงรายเดียวเท่านั้น สนใจสินค้าสามารถสอบถามและสั่งซื้อได้ รับประกันสินค้าดีมีคุณภาพ จัดส่งเพื่อแก้ปัญหาของคุณได้อย่างรวดเร็วทันใจ

จุลินทรีย์ย่อยสลายไขมัน แรงงานตัวจิ๋วช่วยยืดอายุท่อน้ำ ใช้ง่ายไหลคล่อง

          เคยไหมที่ต้องประสบกับปัญหาน่าปวดหัวอย่างเรื่องของท่อน้ำตัน เอ่อล้นไม่ยอมไหลหายไปไหน กดน้ำชักโครกก็ไม่ค่อยลง แถมยังส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วจนไม่รู้จะทำยังไง การใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งเปรียบเหมือนแรงงานตัวจิ๋วเข้าไปช่วยแก้ปัญหา อาจจะเป็นตัวช่วยดี ๆ ที่คุณตามหาอยู่ก็เป็นได้ เพราะนอกจากจะใช้ง่าย ราคาไม่แพง ยังช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดได้อย่างตรงจุด หยุดปัญหาระยะยาวต่าง ๆ ที่ตามมาได้อย่างดี

          หัวเชื้อจุลินทรีย์ถูกนำมาใช้ประโยชน์โดยบังเอิญตั้งแต่สมัยโบราณ จากการสังเกตแหล่งน้ำเสียเหม็นเน่ากลับมีกลิ่นดีขึ้นจากการนำน้ำจากแหล่งน้ำดีเข้าไปผสม และด้วยวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ทำให้เราสามารถคัดแยกหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีและพัฒนาสายพันธุ์มาเรื่อย ๆ จนปัจจุบันมีหัวเชื้อจุลินทรีย์บาซิลลัส ซับทิลิสที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นชนิดที่ดีที่สุด และนำมาใช้ประโยชน์ในการกำจัดมลภาวะทางกลิ่นอย่างแพร่หลาย วางขายในท้องตลาด

วิธีใช้งานเบื้องต้น

1.  เตรียมถังน้ำแบบแกลลอนใหญ่ประมาณ 200-300 ลิตรแล้วใส่น้ำเปล่าลงในถังน้ำไปก่อนประมาณ 1 ส่วน 4 จากนั้นให้เทจุลินทรีย์ที่อัตราส่วน 30-60 มล.

2. ฉีดน้ำเปล่าเพิ่มลงในถัง(ใช้สายยางหรือเปิดก๊อกน้ำ) ให้เกิดฟองอากาศ

เติมน้ำให้ได้ 200 ลิตร (น้ำเกิดฟองอากาศ มีกลิ่นหอม สดชื่น )

3. พักไว้ประมาณ 20 นาที เพื่อให้จุลินทรีย์ขยายตัวเพิ่ม

4. เทน้ำจุลินทรีย์ที่เตรียมไว้ใส่ถังแล้วนำไปฉีดพ่นบริเวณที่ต้องการ หลังจากที่ทำไปครั้งแรกแล้ว 2-3 วันต่อมาทำซ้ำอีกจนกว่าจะดีขึ้น

น้ำจุลินทรีย์ 200 ลิตร สามารถฉีดพ่นได้ 200 ตารางเมตร เพื่อดับกลิ่นเหม็น

*กรณี ที่ต้องการนำไปใช้เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของหนอน แมลงวัน พยาธิ ให้ใช้จุลินทรีย์ 20-30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร และฉีดพ่นบริเวณพื้นที่ได้ 20 ตารางเมตร*

ควรผสมจุลินทรีย์ให้พอดีกับการใช้งานแต่ละครั้ง แต่ถ้าหากใช้แล้วเหลือก็สามารถเก็บไว้ได้ แต่ไม่ควรเกิน 30 วัน เนื่องจากจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิต ต้องกระตุ้นด้วยน้ำเพื่อการขยายตัว

ทั้งนี้การใช้งานทุกประเภท ต้องดูสภาพหน้างานเป็นหลัก ขอให้ประเมินสภาพแวดล้อมก่อนใช้งานทุกครั้ง หากไม่แน่ใจและกลัวไม่ได้ผล

ผลงานจากลูกค้าที่ใช้งานหัวเชื้อจุลินทรีย์ ไมโครเบลส

สินใจหัวเชื้อจุลินทรีย์ ไมโครเบลส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ID LINE : 064-292-2934

หรือต้องการสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บ : https://www.microblaze-thailand.com/product-category/microblaze-Fog

หรือหากท่านไม่สะดวกสั่งหน้าเว็บสามารถเลือกซื้อได้กับร้านค้าทางการใน Lazada และ Shopee ได้ตามลิ้งค์สินค้าทางด้านล่างได้เลย

Shopee Mell : https://shopee.co.th/microenvi?categoryId=2083&itemId=4271830063

Lazadad lazMall : https://www.lazada.co.th/shop/micro-blaze

Leave A Reply